Inloggen Aanmelden

Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een cursus bij Artisthub gelden de volgende algemene voorwaarden opleidingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Artisthub en een cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Artisthub en cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Artisthub en cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Artisthub,
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (bij open inschrijving),
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Artisthub aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Artisthub. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de cursusgeen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursusvolledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Artisthub aanmelden.

Artikel 4. Annulering Artisthub

Artisthub kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Artisthub heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Artisthub overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Artisthub uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Artisthub, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Artisthub mag de cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Artisthub heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Artisthub en cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.